Artificial intelligence industry 4.0. AI factory manufacturing autonomous unmanned management process development engineering technology by hand touching CPU icon.
Artificial intelligence industry 4.0. AI factory manufacturing autonomous unmanned management process development engineering technology by hand touching CPU icon.
 • VIKEN-Teknologiklynge-Logo-RGB-lb-20pc

  Visjon

  Norges ledende samhandlingsarena for SMART industriell produksjon og eksport.

 • VIKEN-Teknologiklynge-Logo-RGB-lb-20pc

  Misjon

  Klyngens misjon er å skape nye økosystemer for SMART produksjon og eksport, kompetansedeling, innovasjonsdrevet samarbeid, utvikling og teknologi.

 • VIKEN-Teknologiklynge-Logo-RGB-lb-20pc

  Hovedmål

  Klyngen skal bidra til å skape økt innovasjonsevne, konkurransekraft, omstilling og bærekraftig verdiskapning i bedriftene med mål om 10% økt omsetningsvekst, eller 7% bedre enn konkurrerende bedrifter utenfor klyngen basert på nye produkter og digitale produksjonsprosesser.

Behov for omstilling

Leverandørindustrien er fortsatt Norges største; målt i verdiskaping, statlige inntekter og eksportverdi. Næringen vil i de neste 20 årene høyst sannsynlig fortsatt være Norges fremste næring.

I 2016 var 1763 personer direkte i arbeid innen leverandørindustrien i Østfold. I 2013 var det til sammenligning 1854 ansatte. Det viser at bedriftene i VIKEN-regionen har stor tilpasningsevne etter nedgangen i oljemarkedet. Kompetansen blir benyttet i andre markedssegmenter.

VIKEN Teknologiklynge 4.0 omfavner mange bransjer. Hovedsakelig SMBer med variert spisskompetanse. Bedriftene kommer hovedsakelig fra tidligere Østfold og søndre del av Akershus.

Leveransemulighetene er fremdeles omfattende og allsidige, men det kreves generelt betydelig omstilling i industrien. Dette åpner muligheter for innovative aktører med smarte, kostnadseffektive løsninger/produkter.

Kompetansen i klyngesbedriftene kan gjennom samhandling utvikles i hele næringskjeden, ikke minst har eksport et betydelig potensiale. Det arbeides med å gi eksiterende virksomheter best mulig rammebetingelser for utvikling. Viken har meget sentral plassering med gode transportløsninger lett tilgjengelig. En høyt kvalifisert og effektiv logistikknæring i regionen gir bedriftene ytterligere konkurransefortrinn.

Industri 4.0

Uansett bransje er markedet i rask endring, vesentlig grunnet akselererende global digitalisering. Gjerne omtalt som Industri 4.0, eller den fjerde industrielle revolusjon.

Raske endringer i markedet

VIKEN er en tverrindustriell klynge av bedrifter og institusjoner som ved samhandling vil styrke sin konkurransekraft gjennom omstilling, innovasjon og kompetansebygging.

Digitalisering skaper raske endringer i markedet. Et forpliktende samarbeid med kunnskapsdeling og innovasjon gjør klyngebedriftene godt rustet for utvikling og vekst.

VIKEN Teknologiklynge 4.0 skal videreutvikle samarbeidet med NMBU, OsloMet, HiØ og andre FoUI institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. Et bredt samarbeid med andre klynger og nettverk er nødvendig for å nå våre mål.

Tverrfaglighet

Det er etablert følgende arbeidsgrupper hvor bedriftene samhandler om å løse felles utfordringer ved å utnytte tverrfaglighet og tverrindustriell kompetanse.

 • VIKEN-Teknologiklynge-Logo-RGB-db-20pc

  VIKEN Topplederforum

 • VIKEN-Teknologiklynge-Logo-RGB-db-20pc

  VIKEN Kompetanse

 • VIKEN-Teknologiklynge-Logo-RGB-db-20pc

  VIKEN Digital

 • VIKEN-Teknologiklynge-Logo-RGB-db-20pc

  VIKEN Ressursdeling

 • VIKEN-Teknologiklynge-Logo-RGB-db-20pc

  VIKEN Insight

Non-Profit

VIKEN Teknologiklynge 4.0 er registrert i Brønnøysundregistrene, org.nr. 920051820

VIKEN Teknologiklynge 4.0 fasiliteres av Mosseregionens Næringsutvikling AS.

viken-fylkeskommune-vector-logo